Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2014), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2021 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów  -  będzie ono przyjęte do tej szkoły z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od dnia 15 marca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowe przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 15 marca 2021 r. godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola,  należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole lub w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego składa wniosek

5

oświadczenie rodzica

2.

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły lub zespołu, do którego składa wniosek

5

oświadczenie rodzica

3.

dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa

2

oświadczenie rodzica

4.

dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły

2

oświadczenie rodzica

5.

dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły podstawowej

1

oświadczenie rodzica

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30 kwietnia 2021 r. godz. 13:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie  od dnia 4 maja 2021 r. od godz. 8 do dnia 7 maja 2021r do godz. 15.00.

 

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w tej szkole, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 maja 2021 r. do godz. 13:00

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego:

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu /braku możliwości wydruku…

…prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

 

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkół podstawowych

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do


Zgłoszenie

Rodzice (prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) są obowiązani do:

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

2. poinformowania, w terminie do 30 września 2021, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnieniu obowiązku szkolnego za granicą.

15.03.2021 r.

od godz. 8:00

22.04.2021r.

do godz.20.00

Rejestracja w systemie zgłoszeń do klasy pierwszej.

15.03.2021 r.

23.04.2021 r.

do godz. 15:00

Złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły, w godzinach pracy szkoły. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do klas I w szkołach podstawowych

15.03.2021 r.

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkoły.

15.03.2021 r.

od godz. 8.00

22.04.2021 r.

do godz.20:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

15.03.2021 r.

23.04.2021 r.

do godz. 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

30.04.2021 r. godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

04.05.2021 r.

od godz.8:00

07.05.2021 r.

do godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

12.05.2021 r. godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 12.05.2021 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 


Rekrutacja ID: 129; Wersja: 21.143.316.1069 Harmonogram ID: 802;