Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo !

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2023r.,poz. 900 z późn.zm.)

Rodzice (prawni opiekunowie, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do :

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej

- poinformowania, w terminie do 30 września 2024 roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnieniu obowiązku szkolnego za granicą.

 

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 23.163.2.15 Harmonogram ID: 908;